ประวัติความเป็นมา

- ปี พ.ศ. 2440 กิจการตำรวจได้เริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำรวจในภูมิภาคต่าง ๆ มีฐานะเป็นกรมตำรวจภูธร ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้รวบกรมตำรวจภูธรเข้ากับพลตระเวนที่รับผิดชอบพื้นที่นครบาลเข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่า “กรมตำรวจ”


- ปี พ.ศ. 2491 มีการตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรเป็นครั้งแรก แบ่งกองบังคับการตำรวจภูธรออกเป็น 9 เขต ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด อยู่ในความดูแลของตำรวจเขต 8 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


- ปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 – 4 ตามพื้นที่กองทัพภาคของฝ่ายทหาร ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตำรวจภูธร 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ยุบเลิกตำรวจเขต 8 และ 9 ทั้งหมด แล้วแบ่งใหม่เป็นกองบังคับการตำรวจภูธร 10, 11 และ 12 ดังนี้

  • กองบังคับการตำรวจภูธร 10 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 5 จังหวัด
  • กองบังคับการตำรวจภูธร 11 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ 4 จังหวัด
  • กองบังคับการตำรวจภูธร 12 ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา พื้นที่ 5 จังหวัด


- หลังจากก่อตั้งใหม่ ๆ กองบังคับการตำรวจภูธร 10 ไม่มีที่ทำการเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการบ้านพักผู้กำกับการในบริเวณตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา และภูเก็ต


- ต่อมา ปี พ.ศ. 2526 พล.ต.ต. วิรุฬห์ พื้นแสน ผู้บังคับการตำรวจภูธร 10 ได้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข สฎ. 498 พื้นที่ 48 - 1 - 50 ไร่ และของบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการและเริ่มก่อสร้างวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2528 ก่อสร้างเสร็จสิ้นวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2529 จึงมีที่ทำการเป็นครั้งแรก โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 26 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2530 พล.ต.ต. สุนทร ซ้ายขวัญ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธร 10 จึงได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. 2530 และทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยมี พล.ต.อ. เภา สารสิน อธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานในพิธี

f1


- วันที่ 23 มกราคม 2537 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับบที่ 22) ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2530 พล.ต.ต.สุนทร ซ้ายขวัญ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธร 10 จึงได้ย้ายมาปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2530 และทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยมี พล.ต.อ. เภา สารสิน อธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานในพิธี

f2


- วันที่ 23 มรกาคม 2537 ได้มีการปรับโครงสร้างตำรวจ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับบที่ 22) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2536 ได้ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 - 4 พร้อมกับยุบเลิกกองบังคับการตำรวจภูธร แล้วแบ่งใหม่เป็น 9 ภาค ตั้งหน่วยงานใหม่คือสำนักงานตำรวจภาค 8 รับผิดชอบพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจภูธร 10 เดิมทั้งหมด และเพิ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ ที่ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองบังคับการตำรวจภูธร 11 เดิม มาขึ้นกับสำนักงานตำรวจภุธรภาค 8 โดยยังคงใช้ที่ตั้งของกองบังคับการตำรวจภูธร 10 เป็นอาคารที่ทำการ และกรมตำรวจได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานตำรวจภาค 8 เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วย มีผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจภาค 8 เป็นรองหัวหน้าหน่วย และผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจภาค 8 เป็นผู้ช่วยหัวหน้า


- วันที่ 22 ตุลาคม 2539 ได้มีการจัดตั้งตำรวจภูธรภาค 1 - 9 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด จึงทำให้ตำรวจภูธรภาค 8 ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบรวม 7 จังหวัด ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่งทะเล คือฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย ได้แก่จังหวัด ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, และฝั่งด้านทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง, พังงา, กระบี่, และภูเก็ต ถือว่าตำรวจภูธรภาค 8 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัดของประเทศไทย


- ในปี พ.ศ. 2548 ได้ปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แต่ยังคงสถานะเป็นตำรวจภูธรภาค 8 และมีพื้นที่รับผิดชอบดังเดิม

 

- ในปี พ.ศ. 2550 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวช ผบ.ตร. มีนโยบายพัฒนาองค์กร รองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่ ให้หน่วยต่าง ๆ หาที่ดินขนาดใหญ่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทำการตำรวจภูธรภาคแห่งใหม่ โดย พล.ต.ต.ธานี ทวีชศรี ผบช.ภ.8 ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ หาพื้นที่ และให้พิจารณา พื้นที่ 2 แห่ง คือพื้นที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และได้เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ดังกล่าว พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้นำเสนอและเป็นตัวแทนของตำรวจภูธรภาค 8 ได้ยืนเอกสารประสานขอใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงหมายเลข 153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที 225 ไร่ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาผ่านความเห็นชอบจาก นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร ผวจ.ภูเก็ต ในการที่ตำรวจภูธรภาค 8 ขอใช้ประโยชน์ดังกล่าว

 

- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.38 น. ได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี

 

 

- วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ตำรวจภูธรภาค 8 และกองบังคับการอำนวยการได้ย้ายมาปฏิบัติงานยังที่ทำการแห่งใหม่ จังหวัดภูเก็ต

 

- วันที่ 11 กันยายน 2558 ประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 อย่างเป็นทางการ โดยมี พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี

 

1Y0A3222 2