ประวัติความเป็นมา

ตำรวจภูธรภาค ๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐ (บก.ภ.๑๐) เดิมกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐ เป็นกองบังคับการตำรวจภูธรหนึ่งของกองบัญชาการตำรวจภูธร ๔ (บช.ภ.๔) เดิม โดยกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐รับผิดชอบพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา และ ภูเก็ต

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๓๖ มีการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ ตำรวจภูธรได้ถูกแบ่งเป็น ๙ ภาค (เดิมมี ๔ กองบัญชาการภาค) โดยสำนักงานตำรวจภาค ๘ ให้รับผิดชอบพื้นที่ของ บก.ภ.๑๐ เดิมทั้งหมด และให้ จว.นครศรีธรรมราช และกระบี่ ซึ่งเดิมขึ้นการบังคับบัญชาต่อ บก.ภ.๑๑ มาขึ้นกับสำนักงานตำรวจภาค ๘ และมีที่ตั้งของสำนักงานตำรวจภาค ๘ อยู่ในที่ตั้งที่เดิมของ บก.ภ.๑๐ โดยกรมตำรวจได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภาค ๘ เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วย มีผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการเป็นรองหัวหน้าภาค ๘ และผู้ช่วยผู้บัญชาการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาค ๘

หลังจากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ จัดตั้งตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วย โดยให้ตำรวจภูธรภาค ๘ รับผิดชอบพื้นที่ของสำนักงานตำรวจภูธรภาค ๘ ทั้งหมด จึงทำให้ตำรวจภูธรภาค ๘ ทั้งหมด จึงทำให้ตำรวจภูธรภาค ๘ ในปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น ๒ ฝั่งทะเล คือ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ได้แก่จังหวัดชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต ถือได้ว่าตำรวจภาค ๘ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๗ จังหวัด ของประเทศไทย ทิศเหนือจดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออกจดทะเลด้านอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน และทิศใต้จดเขต จังหวัดสงขลา, พัทลุง และตรัง