ศูนย์ฯ อาเซียน ภ.๘

ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตำรวจภูธรภาค ๘

ASEN COMMUNITY PREPARATION CENTER, PROVINCIAL REGION 8

 

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

หนังสือ/คู่มือ

 1. คู่มือปฏิบัติต่อชาวต่างชาติในการอำนวยการยุติธรรมในคดีอาญา
 2. คู่มือรวมกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาเพื่อเตรียมความพร้อมอาเซียน
 3. คู่มือการสอบปากคำเป็นภาษาอังกฤษ
 4. คู่มือการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาทุกชาติในอาเซียนและสากล
 5. คู่มือพิธีการและการรับรอง
 6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 7. ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 8. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 9. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 10. แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๓ เสา)
 11. แผ่นพับ อาเซียน
 12. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ)
 13. ASEAN HIGHLIGHTS อาเซียนไฮไลท์ส ๒๕๕๔
 14. ASEAN Mini Book
 15. ASEAN Infographic
 16. ASEAN IN BRIEF
 17. ๕๘ คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
 18. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
 19. คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้