ฝ่ายอำนวยการ ๑

รอง ผกก. พ.ต.ท.อรุณรักษ์ สกุลพงศ์
รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิงมิรันดา พรหมมาศ
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ศรุภา ลาภวงศ์ฤทธิ์ 
รองผกก. พ.ต.ท.หญิง ธัญกมล วิจาราณ์
สว. พ.ต.ท.ยุทธนา สมิง
สว. พ.ต.ท.ไพริน รัศมี
สว. พ.ต.ท.ปราโมทย์ ผาสุข 
สว. พ.ต.ท.ไพริน รัศมี 
สว. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ เจริญแพทย์
สว. พ.ต.ท.อนุสรณ์ ญาสุรัติกุล
สว. พ.ต.ต.จารุวัตร จารุพันธ์
สว. พ.ต.ต.สุธรรม วรรณสาม
สว. พ.ต.ต.หญิง รัตติกาล เดชรักษา
สว. พ.ต.ต.หญิง กมลนันธ์ บัวแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๑