ฝ่ายอำนวยการ ๒

รอง ผกก.  พ.ต.ท.
รอง ผกก. พ.ต.ท. มงคล วงศ์คช
สว.(งาน ศปก.) พ.ต.ท. ประสาร ชิงโส
สว.(งานสถิติ)  
สว.(งานธุรการ)
สว.(งานการข่าว)