ฝ่ายอำนวยการ ๓

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง จรรยา แสงระวี
รอง ผกก.

พ.ต.ท.โชติช่วง ช่วยชู

รอง ผกก. พ.ต.ท.วันชัย มากสังข์
สว. พ.ต.ท.หญิง วรณัณ สุทธิรักษ์
สว. พ.ต.ท.หญิง จุไรรัตน์ จันทร์พุ่ม
สว. พ.ต.ท.สมบัติ สุ่มประดิษฐ์
สว. พ.ต.ต.หญิง จรรเพ็ญ ใจหาญ
สว. พ.ต.ต.หญิง กัลย์ปภาภัค บุญช่วย
สว. พ.ต.ต.หญิง พัชรนันท์ จงเผาะ

ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายอำนวยการ ๓