ฝ่ายอำนวยการ ๔

รอง ผกก.  พ.ต.ท.
รอง ผกก. พ.ต.ท.
สว.(งานธุรการ)  
สว.(งานพลาธิการ)  
สว.(คลัง และยานพาหนะ)  
สว.(งานโธาและสรรพาวุธ)  

 

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารหอประชุม ภ.8 ภูเก็ต

- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาหอประชุม ภ.8

 

 

- แบบ 1-10         -  แบบ 10-30         - แบบ  31-50         - แบบ 51-80      - 81-114

 

- แบบประตกแต่งภายในหอประชุม       - รายการแบบประกอบครุภัณฑ์ 1

 

- เอกสารประกอบแบบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2

 

- เอกสารประกอบแบบหมวดที่ 1         เอกสารประกอบแบบหมวดที่ 2

 

- เอกสารประกอบแบบหมวดที่ 3         เอกสารประกอบแบบหมวดที่ 4

 

- เอกสารประกอบแบบหมวดที่        เอกสารประกอบแบบหมวดที่ 6

 

- ตารางราคากลางวงเงินงบประมาณราคากลาง       -  สรุปผลการประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง