ฝ่ายอำนวยการ ๔

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง ภาวิณี หอมแก่นจันทร์
รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง ชวนพิชญ์ ฤทธิรุตม์
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง ธัญญาภรณ์ โสภาผล
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฐธยาน์ คงภักดี
สว. พ.ต.ท.สุชาติ ศรีอุทัย
สว. พ.ต.ต.สายัญห์ จันทรัตน์
สว. พ.ต.ต.หญิง รังสินันท์ จันทร์เพชร
สว. พ.ต.ต.ธวัฒน์ชัย ศรียัง
สว. พ.ต.ต.รณชัย วรภัณฑ์วิศิษฎ์