ฝ่ายอำนวยการ ๕

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง ศรุภา ลาภวงศ์ฤทธิ์
รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฎฐพัชร์  สร้อยงาม
สว. พ.ต.ท.หญิง วัลลี หนูทอง
สว. พ.ต.ต.จำเริญ จุลนวล
สว. พ.ต.ต.หญิง กัลยา มากนวล