ฝ่ายอำนวยการ ๕

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง สมปอง ช่างอาวุธ 
สว.(ธุรการ) พ.ต.ท.หญิง รัชนี รอดความทุกข์
สว.(กิจการพลเรือน) พ.ต.ต.หญิง ณัฏฐพัชร์ สร้อยงาม
สว.(ชมส.) ร.ต.อ. ชาญชัย สวัสดี