ฝ่ายอำนวยการ ๖

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง ธณษา สุทธปัญโญ
สว. (เทคนิค)
 พ.ต.ท.รณรงค์ พูลสวัสดิ์
สว. (ธุรการ)  พ.ต.ต.ไชยณรงค์  บรรจงสุทธิ์