ฝ่ายอำนวยการ ๖

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง ธณษา สุทธปัญโญ
สว. (เทคนิค)
 พ.ต.ต.หญิง อัญชลี ขุนอักษร
สว. (ธุรการ)  พ.ต.ท.พิจักษณ์ สุวรรณภักดี