โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 -12 ก.พ. 60