โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจฯ

 

สภ.ต้นแบบ ภ.๘ (สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี)


              ตามโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สภ.ต้นแบบ ระดับ บช.ของ ภ.๘ โดยเป็น สภ.ที่เป็นตัวอย่างและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และระบบการควบคุมภายในของ สภ.ในสังกัด ภ.๘ และทำหน้าที่เป้นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ สภ.ต้นแบบระดับ บก./ภ.จว.