การอบรมสัมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และประเมินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคใต้ตอนบนระหว่างวันที่ 26 - 27 ม.ค. 60