การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยการแข่งขัน ดาราศาสตร์และฟิสิกส์