ตำรวจภูธรภาค ๘ แถลงข่าวผลการกวาดล้างอาชญากรรมได้ของกลางอาวุธปืน เครื่องกระสุนจำนวนมาก พร้อมทำลายท่อไอเสียเสียงดัง

      วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมไม้ขาว ตำรวจภูธรภาค ๘ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ พร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ ร่วมกันแถลงข่าวการปฏิบัติในการกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสถานีตำรวจ ชุดจับกุม เข้าร่วม

     ผลการปฏิบัติในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นในพื้นที่ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้วในห้วงที่ ๒ ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และห้วงที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓,๕๘๙ เป้าหมาย พบการกระทำผิด จำนวน ๒,๗๗๖ เป้าหมาย คิดเป็น ๗๗.๓๕% ไม่พบการกระทำผิด จำนวน ๘๐๕ เป้าหมาย คิดเป็น ๒๒ ๔๔% จับกุมสิ่งผิดกฎหมาย จำนวน ๒๓๖๙ ราย ผู้ต้องหา จำนวน ๒๔๔๗ ราย โดยแบ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืน จำนวน ๒๓๘ ราย ผู้ต้องหา ๒๓๕ คน อาวุธปืนธรรมดา จำนวน ๑๙๒ กระบอกกระสุน ๑๓๔๐ นัด แยกเป็นปืนมีทะเบียน จำนวน ๔๘ กระบอก ไม่มีทะเบียน จำนวน ๑๔๔ กระบอก อาวุธสงคราม จำนวน ๑ กระบอก ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน ๒,๑๓๑ ราย ผู้ต้องหา จำนวน ๒,๒๑๒ คน ของกลางยาบ้า จำนวน ๑๗๑,๘๙๙ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๖,๖๙๗ กรัมเฮโรอีน จำนวน ๑๔.๕๗ กรัม กัญชาแห้ง จำนวน ๑๔๕ กิโลกรัม พืชกระท่อม จำนวน ๖,๖๒๓ กิโลกรัม น้ำกระท่อม จำนวน ๒๖๗ ลิตร คดีค้างเก่า จำนวน ๑๗๕ ราย ผู้ต้องหา จำนวน ๑๗๕ ราย ความผิดตาม พ.ร.บการพนัน จำนวน ๑๐๐ ราย ผู้ต้องหา จำนวน ๑๗๗ คน ความผิดตาม พ.ร.บ.เข้าเมืองจำนวน ๑๑๐ ราย ผู้ต้องหา จำนวน ๑๑๕ รายในส่วนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ขับขี่และผู้ให้การสนับสนุนจับกุมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๒๗๒ ราย จับกุมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๑๓,๗๗๙ รายของกลางที่ตรวจยึดจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ท่อดัดแปลง จำนวน ๖๓๐ ชิ้น จำนวนรถที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบรถยนต์ ๓๗ คัน รถจักรยานยนต์ ๖๘๕ คัน ดำเนินการกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยังไม่พบการกระทำผิด มีการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ๑๔๖ รายการดำเนินการกับร้านค้าแก้ไขดัดแปลง ตกแต่ง ตามกฎหมายอื่น ๆ ได้แก่ การจับกุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในข้อหาดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า๓ ราย

     สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิด อื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รวบรวมของกลาง ได้แก่ ท่อดัดแปลงที่จัดกลุ่มและยึดโดยความยินยอมของเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเริ่มใช้มาตรการนี้บังคับจนถึงปัจจุบันวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่ามีของกลางท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า ๕๐๐ ชิ้น และได้มีการทำลายโดยใช้รถบด