บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ ๘ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.๘ ,พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.ศฝร.ภ.๘ ,พ.ต.อ.พีรพงษ์ ฉายอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต,พ.ต.อ.สราวุธ ชูประสิทธิ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ตำรวจภูธรภาค ๘ โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายหนึ่ง กับ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.๘ อีกฝ่ายหนึ่งบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

๑.ร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการซึ่งกันและกัน
๒.ร่วมมือทางวิชาการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร ตำรวจภูธรภาค ๘ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘ และตำรวจภูธรในสังกัด ๗ จังหวัด ในด้านร่วมมือจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมดำเนินงานด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำรวจภูธรภาค ๘ และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘ และตำรวจภูธรในสังกัด ๗ จังหวัด ในด้านการส่งเสริมความรู้ และการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับชุมชนและท้องถิ่น
๓.ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดรับกับกลุ่มข้าราชการตำรวจ
๔.การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงานในสังคมต่อไป
อนึ่งบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับนี้ให้มีผลนับแต่ลงนามวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อตกลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม หรือเพื่อการให้เป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้น ๓ ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน ความทราบแล้วนั้น