สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรภาค ๘

     วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลตำรวจโทอำพร บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นประธานเปิดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรภาค ๘” โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘, ผู้แทนนายอำเภอถลาง, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม
     พลตำรวจตรีวิมล พิทักษ์บูรพา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ กล่าวว่า เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในทุกระดับ ภายใต้แผนระดับประเทศและกรอบการดำเนินงานระดับโลก โดยในการประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศไทยได้รับทราบเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ภายใต้ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” ซึ่งแต่ละประเทศต้องออกข้อปฏิบัติลดอุบัติเหตุให้ได้อีก ๕๐% ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑- ๒๐๓๐ ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลและทุกภาคส่วน รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค ๘ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้จัดทำโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธรภาค ๘” ขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยหากผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วถูกจับ จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ต่อไป โดยการไม่สวมหมวกนิรภัย แม้จะมีการจ่ายค่าปรับแล้วก็ตามจนกว่าจะจัดหาหมวกนิรภัยมาสวมใส่ให้เรียบร้อย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร นอกจากนี้จะทำการรณรงค์และส่งเสริมวินัยจราจร ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ภายใต้สโลแกน “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารทุกครั้ง, เพื่อลดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ และความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยและมีวินัยด้านการจราจร, เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่อรณรงค์และปฏิบัติการในทุกรูปแบบ